Privacyreglement it Hûske

 

Uw persoonsgegevens en uw privacy in it Hûske

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die werkt met persoonsgegevens bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Wanneer het – ondanks onze maatregelen- mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Dagbesteding it Hûske

In onze dagbesteding kunnen persoonsgegevens van u verwerkt worden, dit is noodzakelijk om u goed te kunnen begeleiden en ook voor financiële afhandeling.

 

De plichten van it Hûske

Ondernemer van it Hûske is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de organisatie als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • Voor zorgverlening
  • Doelmatig beheer en beleid
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener ( bij de intake), maar ook via onze website.
 • Alle medewerkers binnen onze organisatie hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening en wettelijke bewaringstermijn.

 

Wettelijke bewaringstermijn van uw zorgdossier is 15 jaar vanaf de laatste behandeling/ contact.

 

 

 

Uw rechten

U heeft de volgende rechten

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens ( voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad)
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijder van gegevens indien dit nodig mocht zijn.

Wanneer u gebruik wil maken van  uw rechten kunt u hierover contact opnemen met ondernemer van it Hûske en het aanvraagformulier invullen. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger.

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht, bij voorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw persoonsgegevens, dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.